BattleNews

Battle News on 22 Jan 2017

Battle News on 22 Jan 2017

တိုက္ပြဲသတင္း


 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၂) ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ နံနက္ (၈) နာရီ (၄၅)မိနစ္မွ (၉) နာရီ (၃၀) မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ ဖာဖိတ္႐ြာႏွင့္ နမ္ဂတ္႐ြာအၾကားတြင္ ဗမာစစ္တပ္ ၊တပ္မ (၈၈) (၉၉) ပူးေပါင္း အင္အား(၁၅၀) ခန္႔ႏွင့္ မိမိတို႔ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕တ္ို႔ ယေန႔ျပင္းအထန္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

Today on 22 January 2017 from 8.45 a.m. till 9.30 a.m. our Northern Alliance have had a heavy combat with about 150 forces from the combination of the 88th Light Infantry Division and 99th Light Infantry Division of the Burma Army between the villages of FarFate and NamGet.